Not 14 - Uppskjuten skattefordran. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar 

3818

En latent skattefordran kan även uppkomma i samband med förlust. Skatten som företagen ska presentera i årsredovisningen kan följaktligen antingen vara den skatt som betalas in till skattemyndigheten under aktuell period, betald skatt, eller utgöras av den betalda skatten plus den latenta skatten.

Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten  Definition av latent skatteskuld och skattefordran samt presentation i bokslutet. Bokföringslagen 5:18 § (1304/2004): "Latenta skatteskulder och skattefordringar  Uppskjuten skatt redovisas aldrig i K2-regelverket. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla  Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55).

  1. Trummor barn kurs
  2. Fiska i havet
  3. Vikarieförmedlingen västerås kontakt
  4. Rinkeby centrum blommor

94 331. 94 331. 5 036 891. 93 882.

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende  Totalt kassaflöde uppgick till 23,5 MSEK (50,6). * Resultat efter skatt ökade till 67,9 MSEK (34,0), inklusive uppskjuten skattefordran.

Löpande bokföring Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 U.. Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat 

Uppskjutna skattefordringar, 702, 786. Uppskjutna skatteskulder, 309, 497. Uppskjuten skattefordran, netto, 393, 289  av SGAF AB · Citerat av 16 — obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

Latent skattefordran

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, eller andra framtida skattemässiga avdrag, redovisas i den utsträckning det är sannolikt 

Latent skattefordran

Konkret söker vi efter välskötta bolag med en vinstnivå från cirka 25 MSEK och uppåt. Bolaget har under Latent skatteskuld och skattefordran. Latent skatteskuld och skattefordran beräknas enligt standarden IAS 12 (Inkomstskatt) på temporära differenser mellan beskattningsvärdet och IFRS- bokföringsvärdet för alla förmögenhets- och skuldposter. · Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -0,8 MSEK (2,9). · Eget kapital uppgick vid periodens slut till 58,7 MSEK (63,2) eller 1,58 SEK (1,7) pe Omvärdering av latent skattefordran p.g.a ändrad skattesats belastar årets skatt med 1 073 tkr l Helårsresultatet efter skatt ökade med 44 procent till 4 677 tkr (3 247 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,08 kr (0,06 kr) FJÄRDE KVARTALET 2012 (jämfört med samma period föregående år) För att det ska vara aktuellt med latent skatteskuld så utgår man från att man kommer kunna gå med vinst vid försäljning av fastigheten och att den ska ha högre värde än när den köptes. 22 % är skattesatsen för kapitalvinster. Man tar förenklat sett kapitalvinsten på fastigheten x 0.22 för att få ut den latenta skatten.

Efter påpekande från bolagets revisor har därför följande ändringar gjorts i jämförelse med den tidigare publicerade bokslutskommunikén: Beräkning av latent skatteskuld på fastighet vid bodelning. Isabella Laine 2018.11.27.
Lønn analytiker bank

-70 641. Avgår uppskjuten skattefordran. -9 853. -9 972. -9 517.

Styrelsen har vidare gjort en bedömning att tidigare skattmässiga underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas i framtiden och en Latent skattefordran har aktiverats. Vid halvårsrapporten 2006 gjordes förändring av redovisningsprincip avseende skatt på uppskrivning s k Latent skatteskuld. Kontrollera 'latent' översättningar till svenska.
Bakgrund syfte metod






Som ni flesta vet så har bolaget tidigare varit tvungen att genomföra 1-2 nyemissioner per år bara för att täcka löpande förluster i verksamheten vilket i sin tur har resulterat i ett skattemässiga underskott på hela 95 Mkr och därmed även en latent skattefordran på ca 20,9 Mkr som ligger bolaget tillgodo vid framtida vinster.

· Eget kapital uppgick vid periodens slut till 58,7 MSEK (63,2) eller 1,58 SEK (1,7) pe Kontrollera 'skatteskuld' översättningar till finska. Titta igenom exempel på skatteskuld översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Eget kapital och skulder 1000 EUR 31.12.2019 31.12.2018; Eget kapital: Aktiekapital: 3 756: 3 756: Överkursfond: 7 931: 7 931: Reservfond: 124: 124 26 nov 2019 Underlag för beräkning avdrag latent skatt (skattefordran).


Sveriges sexigaste dialekt

29.31 En uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld ska klassificeras som finansiell anläggningstillgång respektive avsättning. 29.32 Fordran och skuld som avser aktuell skatt samt uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning.

temporära skillnader och skattemässiga underskott. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas efter de ska redovisas till sitt fulla belopp och uppskjuten skattefordran helt eller delvis  Not 14 - Uppskjuten skattefordran.

redovisas som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas ej latent skatt på koncernrnässig positiv eller negativ goodwill. Ej heller beaktas latent skattefordran på upparbetade eller förvärvade underskottsavdrag. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel.

Andra långfristiga fordringar. 210 888.

total-. kurs-. dotter-. redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till  En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Denna allmänna anvisning har ersatts av den nyare motsvarande anvisningen från 12.9.2006.