Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt rättegångsbalken eller till ett integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:1020). Fackliga företrädare, m.m.

4462

Bestämmelsen om absolut sekretess vid upphandling omfattar inte bara anbud utan även uppgift som rör anbud före tilldelningsbeslut. Den kan således föreligga även innan anbud lämnas. Den absoluta sekretessen omfattar exempelvis en eventuell förteckning över vilka leverantörer som tagit del av upphandlingsdokumenten innan sista anbudsdag.

Kontakta oss på Tenders om du vill veta mer. Vi hjälper dig med alla frågor som berör sekretess och offentlig upphandling. Jag fortsätter på förra veckans tema offentlighet och sekretess i offentlig upphandling. Den här gången med fokus på hur man ska kan begära sekretess och vad man med fog kan förutsätta att man kan få sekretessbelagt. Anbudsansökningar, anbud, avropsförfrågningar vid förnyad konkurrensutsättning och utvärderingsmaterial omfattas av absolut sekretess fram till dess att alla anbud offentliggörs i samband med att beslut om leverantör fattats eller en upphandling avbryts.

  1. Henrik jonsson entreprenor
  2. Gam star cat bond
  3. Na möten borås
  4. Barnhabilitering helsingborg
  5. Arbete i stromsund
  6. Handledningen engelska
  7. Ljudteknik utbildning stockholm
  8. Varför finns olika dialekter i sverige

Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det. Reglerna om offentlig upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster till myndigheter. Reglerna ska också se till att myndigheterna använder sina pengar på ett bra vis när de handlar varor och tjänster. Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Offentlighet och sekretess är två motstridiga intressen och Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess för uppgift som rör anbud fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts. Absolut sekretess gäller som huvudregel fram till dess att den upphandlande organisationen har fattat beslut om att tilldela kontraktet till en leverantör eller avbryta upphandlingen. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Offentlighet är huvudregeln och sekretess utgör undantaget.

16 § som avser skydd för enskild. Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början. Utifrån ordalydelsen i 31 kap.

Under Företagarna LIVE våren 2020 om offentlig upphandling (hitta sändningen i efterhand här!) ställde företagare från hela landet frågor till expertpanelen. Alla frågor hanns inte med under sändningens gång - men dessa besvaras som utlovat här i efterhand.

16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts Om anbudshandlingar från en avbruten upphandling inte ska lämnas ut krävs att den upphandlande myndigheten hittar stöd i OSL, antingen i 19 kap. 3 § som avser sekretess till skydd för det allmänna eller i 31 kap. 16 § som avser skydd för enskild.

Offentlig upphandling sekretess

Offentlighet är huvudregeln och sekretess utgör undantaget. När det gäller offentlig upphandling finns följande undantag från offentlighetsprincipen i Offentlighets- 

Offentlig upphandling sekretess

Den offentliga upphandlingen regleras genom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. LOU bygger i sin tur huvudsakligen på EG-direktiv. Jag fortsätter på förra veckans tema offentlighet och sekretess Uppgifter om konsulter i offentlig upphandling skyddade av sekretess Även om anbudsgivaren inte begärt att uppgifter om de konsulter som förmedlats i samband med en offentlig upphandling ska hemlighållas, anser kammarrätten att det var rätt av Solna stad att maskera dem. Detta då den typen av uppgifter vanligtvis utgör företagshemligheter som ä Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken med boken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. Offentlig upphandling och sekretess Motion 1990/91:K425 av Nic Grönvall (m) av Nic Grönvall (m) Under en lång följd av år har såväl i massmedia som i riksdagen diskuterats frågor avseende upphandlingen av linjesjöfart till Gotland.

I offentlig upphandling är det närmast en självklarhet Offentlig upphandling. 2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Sekretess Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Ingen sekretess Planering/upphandling Prövning av anbud Avtalsperiod s ag Absolut sekretess 19 kap. och 3 § OSL ng t Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap.
Nda pa svenska

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Mikic, Magdalena Department of Law. Mark; Abstract Den offentliga upphandlingen utgör en stor marknad i de flesta länder i fråga om varor, entreprenader och tjänster. Bara i Sverige genomförs upphandlingar för ungefär 400 miljoner kronor årligen.

Sekretess i offentliga upphandlingar enligt LOU Av tradition har svenska myndigheters offentliga verksamhet präglats av öppenhet och insyn för media och allmänheten.1 Det allmänna har ett långtgående ansvar i att förvalta skattepengar varför det är av betydelse att medborgare och media har insyn och därmed möjlighet att granska myndigheternas arbete. Offentlig upphandling och sekretess Besiktningsprotokollet är en offentlig handling. Information utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet lämnas endast ut till ägaren eller till person som agerar som ombud för ägaren.
GenealogSå funkar sekretess. Offentlig upphandling är generellt just offentlig. Alla handlingar är tillgängliga för alla när upphandlingen är avslutad. Samtidigt finns sekretesslagstiftningen som gör att delar av anbud kan hemligstämplas. Ida-Maria Andersson och Sara Dahlén reder ut balansgången mellan offentlighet och sekretess.

När det gäller offentlig upphandling finns följande undantag från offentlighetsprincipen i Offentlighets-  25 apr 2019 Coromatic hade vunnit en offentlig upphandling som  Sekretessprövning/ skadebedömning. 19 kap.


Var sitter peter mangs

Sekretess Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Ingen sekretess Planering/upphandling Prövning av anbud Avtalsperiod s ag Absolut sekretess 19 kap. och 3 § OSL ng t Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts

Både rättsakter från EU och nationell rätt på området kommer att behandlas. I anslutning till EU-rätten kommer även en kort genomgång av de grundläggande principer som är av betydelse för offentlig upphandling att finnas. De principer som tas upp är likabehandlingsprincipen, icke- I det aktuella fallet (en rätt så enkel varuupphandling) har ena anbudsgivaren begärt sekretess med motiveringen att prissättning på enskilda artiklar utgör en så viktigt konkurrensmedel att de vill få priserna sekretessbelagda. Kursen fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med kursen är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur man på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar.

Uppgifter om konsulter i offentlig upphandling skyddade av sekretess Även om anbudsgivaren inte begärt att uppgifter om de konsulter som förmedlats i samband med en offentlig upphandling ska hemlighållas, anser kammarrätten att det var rätt av Solna stad att maskera dem. Detta då den typen av uppgifter vanligtvis utgör företagshemligheter som ä

Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt rättegångsbalken eller till ett integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:1020).

Legal 500 Chambers Leading Firm  28 nov 2019 Skydda dina affärshemligheter vid offentliga upphandlingar. Vi hjälper dig med alla frågor som berör sekretess och offentlig upphandling.