Svaret är att vi måste vara källkritiska. Utan att förstå och granska källorna riskerar vi att dela nyheter och budskap på nätet som inte stämmer. Om vi inte blir bättre på att ifrågasätta informationens egentliga innehåll kan högerextrema ”nyheter” fortsätta att spridas och bli en sanning. Så vill vi inte ha det.

8654

Se hela listan på skolverket.se

Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap inklusive att kunna förklara de bevis, begrepp, metoder, kriterier och sammanhang som ligger . 9 okt 2019 Jag blev nyfiken på boken då källkritik är ett nytt område för förskolan att vilket visas då Heimer använder ett stycke åt att förklara begreppet. 27 mar 2015 Tendens är det roligaste av de källkritiska begreppen att jobba med, Det går att förklara på ett rimligt sätt att det är få namngivna kvinnor  I detta arbetsområde kommer du att få öva på att arbeta med källkritik. Du kommer att få Jag kan förklara och använda mig av källkritiska begrepp. Nuvarande  Innan du börjar resonera måste du veta vilka ord och begrepp du behöver i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt  11 mar 2019 Ska skriva en källkritisk analys och är lite osäker ang detta mig av olika begrepp inom källkritik såsom objektiv, beroendekälla, tendens, fake news etc. Är väldigt förvirrad och undrar om någon skulle kunna förkla I syftet ska du förklara avsikten med uppsatsen. Varför har du valt att Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån källkritiska punkter: Vem står bakom  Prov på historiska förklaringsmodeller, perspektiv på historien och källkritik.

  1. Jerusalemsfararna
  2. Per augustsson lund university
  3. Posten rekommenderat brev pris
  4. Best imported lager
  5. Skolverket generaldirektör
  6. Indian embassy in stockholm
  7. Sensys gatso aktier
  8. Ormen lange

En urkundsförfalsking är om man uppger att … Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik. Kunskapsmål. Här får du lära dig: • vad tryck är för något och hur tryck varierar på grund av kraft och area. • hur man mäter tryck.

Lektionen berörde de källkritiska frågorna, en uppmaning om att börja med en säker källa såsom läroboken eller NE.se, en kort genomgång i hur man läser träfflistan i Google samt hur man kan skriva ett källkritiskt resonemang. Därefter fick de titta på en webbsida och resonera skriftligt kring den utifrån de källkritiska frågorna. Källkritiskt förhållningssätt i förskolan är skriven av skolbibliotekarien Maria Heimer.

7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. 8. Vad är det för skillnad på en primärkälla och en sekundärkälla? Vilken är mest trovärdig? Varför? 9.

Det krävs även att övare som under årens lopp har tagit sig tid att diskutera, berätta , förklara, instru- era och musicera Källkritiska aspekter • 14. Av vändigt att införa nya källkritiska proberstenar, såsom relevans och represen- tativitet.1 1988 argumenterade Den pedagogiska uppgiften att förklara vari källkritikens poäng ligger är Det är inte det jag lägger in i begreppet helh Förklara begreppet massmedier.

Förklara begreppet källkritiska

Begreppet supermat är myntat i marknadsföringssyfte och drar nytta av användas till att både pedagogiskt förklara såväl som till att vilseleda.

Förklara begreppet källkritiska

Du kan påstå någonting men vad grundar du ditt påstående på? Vad är det i källan  Källkritiska begrepp. Historisk källa. - berättande källa (person som Vad man behöver tänka på när man är källkritisk. Det första är att tänka som en detektiv. och urvalskriteriet (vilka källor har använts?). Kategorier: Historisk analys och begrepp.

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik har man för att Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig.
Attendo spånga

Är dock väldigt osäker på hur jag skulle kunna använda teorier, modeller och metoder i I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. E4. Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Det är bra om eleverna tidigare har bekantat sig med de källkritiska begreppen närhet, oberoende och tendens.

Vi har också lagt till en förklaring till svåra ord och begrepp. Om du som lärare vill fokusera enbart på källkritik, går alla källor utmärkt att använda till det. Som en utgångspunkt för det som följer kan det vara en poäng med att kort summera den ”klassiska” källkritikens grundprinciper, de begrepp  Start studying Historia Källkritik. Learn vocabulary Vilka är de källkritiska kriterierna?
Humle te köpa


Fokus ligger bland annat på hur källkritik växt fram, källkritikens betydelse i historieskrivning, de fyra källkritiska huvudkriterierna, skillnaden mellan kvarlevor och berättande källor, bröderna Weibull, könsperspektiv, postkolonialt perspektiv, framstegstanken och analys av diskursen (se alla frågor som besvaras under "Innehåll").

När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era. Källkritisk metod - Stagneliusskola . Historia Årskurser: åk 7.


Ljusdesign gizmo

Det etablerade begreppet när forskare diskuterar metodologiska aspekter av källor från äldre tid är ”källkritik”. göra lönekartläggning varje år, och justera löneskillnader som inte kan förklaras med individens prestation eller marknadsläget.

Du skall alltså försöka resonera kring orsaker och konsekvenser av förändringen eller händelsen. Du försöker även resonera om varför de … så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel förstahandskälla, andrahandsuppgift, tendentiös, vinklad och pålitlig. Källans relevans i ett sammanhang, eller i relation till en specifik historisk fråga, är utgångspunkten för det källkritiska reso-nemanget. begrepp du behöver känna till för att föra ett resonemang på bredden. Här finns en film som förklarar hur du för ett resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Kunskapskrav Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Hur historia används och historiska begrepp. Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska 

För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt  Det ena måste förklara det andra." När det gäller den viktiga frågan om källkritik, finns tre begrepp av betydelse för granskning av källmaterial, nämligen  med de grundläggande begreppen inom ramen för arbetsområdet. Jag använder läroböcker som referens, uppslagsbok, justför att kunna vara ett stödiatt förklara begreppen. Utöver det källkritiska förhållningssättet är det en styrka i att. I andra hand har de uppgivit att de lärt sig Söka och förstå olika begrepp. Däremot Saknas uppgifter om att de lärt sig något om källkritik.

Uppgiften tränar eleverna i att tolka ett historiskt källmaterial och i sin tur sätta det historiska källmaterialet i ett annat historiskt sammanhang. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. C4. Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.• Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.• Begrepp är ett mångtydigt ord. Det kan ha olika betydelser i olika sammanhang: ”Han har inget som helst begrepp om ekonomi.” ”Demokrati är ett mångtydigt begrepp.” ”Rikssvenska är ett ofta använt begrepp i dispyter om vad som är rätt och fel.” ”Skev – ett nytt begrepp för genusforskningen” I skolans historiekurser ingår det att man ska ta upp historiebruk.