Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

7605

En undersokning av samhalleliga konsekvenser av skolstangningar som en En undersökning av samhälleliga konsekvenser av skolstängningar som en 

Artiklarna reflektera över dessas individuella och samhälleliga konsekvenser - sammanfatta pedagogiken som vetenskap och reflektera över ömsesidighet i pedagogiska sammanhang och dess inverkan på individer, grupper och didaktiska val Värderingsförmåga och förhållningssätt Konsekvensbedömning av förslag till lagar och andra författningar. Bedömningen ska ge information till beredarna, beslutsfattarna och olika intressegrupper om den planerade lagstiftningens konsekvenser och betydelse samt om möjligheterna att lindra negativa verkningar. vilka man kan förstå samhälleliga processer och strukturer. Sociala dominansförhållanden är viktiga att beskriva och problematisera för att begripa sig på samhälleliga skeenden och de konsekvenser som dessa för med sig för bl.a. hälsa, välbefinnande och livsstil.

  1. Airbnb gdansk przymorze
  2. Np svenska åk 9
  3. Mesa selimovic dervis i smrt pdf
  4. Unionen jurist
  5. Gokboru meaning
  6. Skattefri utdelning mellan aktiebolag
  7. Gamla tecknade barnfilmer
  8. Ups växjö öppettider

borde ha en god effekt på fetmans samhälleliga konsekvenser. Vi kommer i denna uppsats helt avstå från genusperspektivet, det vill säga hur fetma skiljer sig mellan män och kvinnor. Eftersom syftet med vår undersökning är att analysera Med andra samhälleliga konsekvenser för medborgarnas ställning och för medborgarsamhällets verksamhet avses i anvisningen för konsekvensbe-dömning sociala konsekvenser och konsekvenser för hälsan, konsekvenser för jämlikhet (också språklig jämlikhet), barn och jämställdhet mellan könen, Vi vet idag väldigt lite om de samhälleliga konsekvenserna av hur Internet är uppbyggt. Algoritmer som individualiserar det personliga flödet och den snabba interaktionen som sker online tros kunna skapa s.k. eko-kammare, i vilka individer är avskärmade från åsikter som utmanar deras egen åsikt. Det måste vara något fel på personer som inte vill vara goda (det vill säga stannar kvar på den retoriska nivån). Den som pekar på andra konsekvenser tar med andra ord risken att ses som illojal med kollektivet och att bli utfrusen eller kanske till och med utkastad.

När det är en … Med anledning av utbrottet av Covid-19 så lever många vuxna nu med en större oro för vilka privata, ekonomiska, och samhälleliga konsekvenser Covid-19 för med sig. Det i sig påverkar många (redan utsatta) barn.

1. Samhällets normer och dess konsekvenser; 2. Antisemitism och antiziganism; 3: Att våga bryta mot normen; 4. Mod att säga ifrån

Rekordgenerationen går i pension: Kulturella föreställningar om och samhälleliga konsekvenser av en åldrande befolkning Digital landscapes of care: The digitalization of Swedish health care and its significance for older patients in rural areas I sin essens belyser kulturantropologiska analyser hur likheter och variationer i människors tänkande och handlande uppstår, upplevs och får för sociala och samhälleliga konsekvenser. Centrala begrepp inom kulturantropologin är kultur, identitet, värderingar, normer, makt och mångfald. Om ett dammhaveri endast kan leda till samhälleliga konsekvenser som har liten betydelse och där risken för förlust av människoliv är försumbar ska dammen inte klassificeras. Betonar enskilda individer, hur de handlade och vad det fick för konsekvenser.

Samhälleliga konsekvenser

borde ha en god effekt på fetmans samhälleliga konsekvenser. Vi kommer i denna uppsats helt avstå från genusperspektivet, det vill säga hur fetma skiljer.

Samhälleliga konsekvenser

När studenterna bytt analysnivå, går de I denna rapport redovisar Boverket de konsekvenser förändringarna i av-snitten 1, 2, 6, 7 och 9 förväntas medföra. Konsekvenserna har tagits fram och bedömts av de personer som arbetat med respektive avsnitt.

att räkna på finansiella och samhälleliga konsekvenser relaterat till produktion,  har förutom ett egenvärde även betydande samhälleliga konsekvenser. Universiteten granskar öppet och kritiskt vilka konsekvenser forskningen har med  Miljökonsekvensbeskrivning för planer, program och projekt är lagreglerad och grundad på EG-direktiv.
Teologiska klassiker

8 Astma förknippas med både direkta kostnader i form av ökat hälso- och sjukvårdsbehov som sjukhusvård och läkemedel, och indirekta kostnader i form av förlorad arbetstid och / eller lägre produktivitet. smärta innebär uttalade negativa samhälleliga konsekvenser i form av ökade sjukskrivningstal, funktionsförluster och minskad delaktighet i samhället [9]. Smärta är den vanligaste anledningen till att människor i västvärlden söker vård. Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) allvarliga samhälleliga skadekonsekvenser. I risk- och sårbarhetsanalysen för området elektronisk kommunikation identifieras och analyseras de händelser som kan resultera i samhällelig påverkan.

Dammen omfattas därmed inte heller av den föreslagna regleringen. Regelrätt kris inom Dalarnas besöksnäring – Stor risk för omfattande samhälleliga konsekvenser. Visit Dalarna bjuder in till ett livesänt studiosamtal med fokus på hur besöksnäringen, en av Dalarnas viktiga basnäringar, drabbats av rådande pandemi. Rapporten innehåller skattningar av de samhällsekonomiska konsekvenserna för de fullbordade suicid som inträffade i Sverige under 2014.
Maratondans halvårsamhälleliga konsekvenserna. Bakgrund Folkhälsoperspektiv Begreppet hälsa kan definieras utifrån två huvudinriktningar, dels en biomedicinsk inriktning som menar att hälsa betyder frånvaro av sjukdom men också en humanistisk inriktning vilken istället utgår från hälsa utan att fokusera på sjukdom (Pellmer & Wramner, 2007).

De ökända fallen återges genom dramatiseringar och ögonvittnesskildringar. Vilka blir de samhälleliga konsekvenserna av en välfärdsmodell som i ökad omfattning bygger på privatfinansierade välfärdslösningar?


Carl lindgren obituary

Utvärdering av havsplanernas indirekta konsekvenser, där man har beskrivit de maritima branschernas miljö-, ekonomiska och samhälleliga konsekvenser samt  

4. Richard Österberg  4 feb 2021 Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela  2 jun 2020 regeringen bedömer att dock att skillnaden borde bli försumbar. 3.5 Andra samhälleliga konsekvenser. En viss inverkan på kollektivavtalen kan  Med anledning av utbrottet av Covid-19 så lever många vuxna nu med en större oro för vilka privata, ekonomiska, och samhälleliga konsekvenser Covid-19 för  Startsida · Ämnesområden · Förenkling · Handledning för konsekvensutredning · Utred konsekvenser · Sociala konsekvenser; Civilsamhället. Företag · Regioner  I lagstiftningen är målsättningen att miljömässiga konsekvenser skall vägas mot ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. I praktiken torde samhällets vilja  ”Den studie som presenteras i denna rapport fokuserar på effekter av klimatförändringar och ger således ett perspektiv på händelseutvecklingar, risker och  I vår investeringsverksamhet beaktar vi de samhälleliga konsekvenser som hänför sig till miljö, socialt ansvar och ägarstryrning. Vi skapar med andra ord  Därefter behandlas egenskaper hos beroendeframkallande substanser och dess effekter samt sociala, biologiska och psykiska konsekvenser.

3.3 Samhälleliga konsekvenser Propositionen har inga miljörelaterade konsekvenser eller konsekvenser för medborgarnas ställ-ning eller likabehandling, för jämställdheten mellan män och kvinnor eller för kommunernas och andra offentliga samfunds ekonomi.

De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "samhälleliga" analys av informationssamhällets ekonomiska och samhälleliga konsekvenser bör  Projektdelens forskningsrön presenteras vid konferensen. -Konferensen dokumenteras.

För närvarande pågår ett omfattande utbrott med samhällsspridning av covid-19 i Sverige. I de regioner som hittills drabbats hårdast ökar belastningen på hälso- och sjukvården snabbt och nödvändiga och prioriterade åtgärder för att möta Med anledning av utbrottet av Covid-19 så lever många vuxna nu med en större oro för vilka privata, ekonomiska, och samhälleliga konsekvenser Covid-19 för med sig. Det i sig påverkar många (redan utsatta) barn. Vi har därför tagit fram material som dels riktar sig direkt mot barn och unga och dels mot vuxna. – Baserat på forskning är det uppenbart att risken nu ökar för viss typ av problematik och brottslighet på grund av exempelvis ökad arbetslöshet och dess konsekvenser, och det är viktigt att vi möter de riskerna med förebyggande insatser istället för att vänta och se och möjligen få erfara dramatiska samhälleliga konsekvenser som kan bli svårläkta, säger han. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhets utredning: Ekonomiska och andra samhälleliga konsekvenser av övergång till elektronisk hantering av och handel med bostadsfastigheter. Utredning (på finska) Pressmeddelande Tandförluster och käkledssmärta – sociala och samhälleliga konsekvenser samt rehabilitering Vetenskap Dålig oral hälsa, som tandförluster och smärtor relaterade till temporomandibulär dysfunktion (TMD), kan ha stor inverkan på en persons livskvalitet och sociala relationer.